Caută premiile instant

în plicurile AGROSEL home gardening
și câștigă o motosapă un pulverizator sau un semănător.

Caută premiile instant

în plicurile AGROSEL home gardening
și câștigă o motosapă un pulverizator sau un semănător.

Caută premiile instant

în plicurile AGROSEL home gardening
și câștigă o motosapă un pulverizator sau un semănător.

Regulamentul Oficial al campaniei promoționale AGROSEL “Câștigă cu semințele AGROSEL!”

Art. 1. Organizatorul campaniei promoționale AGROSEL „Grădinărești și câștigi cu semințele AGROSEL” este compania S.C. AGROSEL S.R.L. cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 268, CIF: RO10534685, Înregistrata în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub. Nr. J12/764/1998, cont RO95 BACX 0000 0003 9781 2000 deschis la Banca UNICREDIT, capital social subscris și vărsat de 10.000 lei, reprezentată de Szell Levente cu funcția de Director General.

Art. 2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, pe site-ul www.agrosel.ro, totodată el va fi disponibil la sediul Organizatorului menționat la Art.1.

Art. 2.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare.

Art. 3. Regulamentul Oficial al Campaniei
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe www.agrosel.ro, sau poate fi solicitat la Infoline 0264305900 numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 08:00 și 17:00 (cu exceptia sarbatorilor legale), sau prin e-mail la agrosel@agrosel.ro, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1 din acest Regulament Oficial.
Prezentul Regulament Oficial a fost redactat, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat in prezenta unui Notar Public înainte de începerea Campaniei.
Prezenta campanie promoţională nu îndeplineşte elementele definitorii ale jocului de noroc prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de Urgență 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, modificată, ca atare nu poate fi calificată drept o activitate din această categorie.
Campania constituie o „loterie publicitară”, practică de promovare a produselor, reglementată de art. 41 și următoarele din Ordonanța de Guvern nr. 99/2000, modificată, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

Art. 4. Durata și aria de desfășurare a Campaniei:
Perioada de desfășurare a prezentei CAMPANII va fi 1 ianuarie – 30 aprilie 2017. Aria de desfășurare a CAMPANIEI este exclusiv teritoriul României, prin lanțurile de magazine ARTIMA SA, AUCHAN ROMANIA SA, BILLA ROMANIA SRL – COLUMBUS OPERATIONAL, BRICO EXPERT SA, CARREFOUR ROMANIA SA, DEDEMAN SRL, KAUFLAND ROMANIA SCS, MEGA IMAGE SRL, METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL, PRAKTIKER ROMANIA SRL, REAL HYPER MAGAZINE SRL, REWE ROMANIA SRL, ROMANIA HYPERMARCHE SA, SELGROS CASH&CARRY SRL.

Art. 5. Drept de participare:
1. La această CAMPANIE pot participa toate persoanele fizice care respectă condiţiile Regulamentului şi care urmează indicaţiile stipulate în acesta pentru a-şi valida participarea, au vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la data începerii CAMPANIEI, au domiciliul/reședința în România și au atribuit cod numeric personal/cod de identificare fiscală pentru cetățeni străini, în condițiile legii.
2. La aceasta Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:
a. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului;
b. membrii familiilor prepușilor menționați la punctul a. de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/soție, frate/soră);
c. persoanele a căror vârsta este mai mică de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei.

Art. 6. Produsele participante (Mărci si ambalaje participante)
La această campanie participă toate plicurile de semințe microambalate din gama AGROSEL, din orice categorie de preț. Mai exact, tichetele câștigătoare din aceste ambalaje.
Cele 230 de premii vor fi amplasate in mod aleatoriu pe standurile livrate catre lanțurile de magazine participante la campanie de către un angajat desemnat al Organizatorului.

Art. 7. Mecanismul de desfășurare
Tema concursului: „Grădinărești și câștigi cu semințele AGROSEL”.
Pentru a participa la concursul AGROSEL „Grădinărești și câștigi” participanții trebuie să parcurgă următoarele etape:
Să cumpere din lanțurile de magazine participante la concurs un plic de semințe microambalate AGROSEL, conform Art. 5, care să conțină unul dintre cele 3 tipuri de tichete câștigătoare:
·    Ai câștigat un set de grădinărit
·    Ai câștigat o motocoasă
·    Ai câștigat un aparat de tuns iarba
Să contacteze un angajat al companiei AGROSEL la numărul de telefon            0264 305900 trecut pe tichet, și sa transmită următoarele date:
·    Cod câștigător de pe tichetul din ambalaj
·    Nume
·    Prenume
·    Adresa poștala (localitate, strada, număr, cod poștal, județ)
·    Telefon

Data limita de trimitere a codurilor câștigătoare este 31 mai 2017.

Art. 8. Premiile Campaniei și acordarea acestora
În cadrul Campaniei promoționale AGROSEL „Grădinărești și câștigi cu semințele AGROSEL” se vor acorda următoarele premii:
Categoria 1 – 20 de motosăpătoare , marca Pubert COMPACT 55 LC in valoare de 825 RON+TVA fiecare.
Categoria 2 – 100 de pulverizatoare marca Vermorel Inter 16 Green in valoare de 120 RON+TVA fiecare.
Categoria 3 – 100 de seturi semănătoare + coadă din lemn marca WOLF-Garten in valoare de 100 RON+TVA fiecare.

Valoarea totală a premiilor este de 46.200 lei (TVA inclus).

Art. 9. Desemnarea câștigătorilor
Orice persoană care îndeplinește condițiile art. 5 și 7.
Premiile vor fi expediate  de organizator, in termen de 3 saptamani de la transmiterea de către deținător a codului câștigător. Costurile pe care le implică transportul premiului la câștigător vor fi suportate de Organizator.
In cazul in care premiul nu este revendicat /acceptat de către câștigător, va rămâne in posesia Organizatorului.
Organizatorul are obligația de a face publică numele câștigătorilor şi câștigurile acordate.

Art. 10. În cadrul acestei campanii promoționale, nu se permite acordarea în bani a premiilor. În cazul în care câștigătorul nu dorește premiul câștigat, nu se permite acordarea in bani a echivalentului acestuia.

Art. 11. Prin semnarea de catre castigator a procesului – verbal de predare primire/ a dovezii de primire a coletului Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.

Art. 12. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII
Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Tichetele cu codul câstigător, degradate, modificate, copiate, falsificate, viciate în orice mod, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare

orice alt tip de modificari ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:
·    Tichetele cu codurile câștigătoare prezentate in afara perioadei de desfasurare a Campaniei după expirarea termenului arătat la art.7 pct.3.
·    Erorile in datele furnizate de catre participanti, daca este cazul; lipsa de claritate a datelor de contact transmise/ transmiterea unor date de contact eronate nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor.

Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;
·    Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator;
·    Cazurile in care câştigătorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;-

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din Campanie orice participant care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
a.)  Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b.) Participantul este exclusiv răspunzător de conditiile normale de utilizare a premiilor si de utilizarea acestora conform prescripțiilor și recomandărilor producătorului, astfel încât utilizarea lor să nu constituie  o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
c.) Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a.) nu sunt raspunzatori pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea, aceasta fiind responsabilitatea producătorului;
b.) nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
c.) sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
d). nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

Art. 13. Litigii
In cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

Art. 14. Taxe și Impozite
Organizatorul se obligă sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentei Campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art. 15. Protecția datelor personale
În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul poate face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate in cadrul acestei campanii. Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata Campaniei. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezenta campanie si să le utilizeze conform prezentului regulament Oficial si legislației în vigoare.

Art. 16. Diverse
Prin înscrierea la Campania „Grădinărești și câștigi cu semințele AGROSEL” participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și sunt de acord ca, numele câștigătorilor să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți din partea Organizatorului.

Autentificat de Birou Individual Notarial LUJERDEANU CONSTANTIN, azi data autentificării, într-un singur exemplar care se păstrează în arhiva biroului notarial și s-au eliberat un număr de 3 (trei) duplicate.

ORGANIZATOR,
SOCIETATEA AGROSEL S.R.L.
prin administrator
SZÉLL LEVENTE
S.S.              L.S.