Comunicatul ISF (Federatia Internationala de Seminte)

Comunicatul ISF (Federatia Internationala de Seminte)
28 iunie 2022 52 vizualizari

Comunicatul ISF (Federatia Internationala de Seminte)

(RO)

Gestionarea semințelor în timpul crizei COVID-19

Lumea se confruntă cu o criză gravă de sănătate cu „SARS-CoV-2” și această boală provoacă „boala coronavirusului 2019” (COVID-19), care este declarată de Organizația Mondială a Sănătății drept pandemie. Federația Internațională a Semințelor (ISF) se alătură comunității globale în sprijinirea măsurilor de prevenire și răspândire a virusului.

Federația Internațională a Semințelor (ISF) consideră, de asemenea, că stabilitatea pe termen îndelungat a lumii se bazează pe mai multe structuri, iar una dintre acestea este securitatea alimentară.

Semințele reprezintă etapa incipientă a securității alimentare. Fermierii de pretutindeni depind de accesul la semințe de calitate pentru a beneficia de culturi sănătoase. Semințele sunt produse agricole comercializate la nivel mondial, iar comerțul internațional cu semințe a crescut de zece ori în ultimii 15-20 de ani. Prin urmare, gestionarea internațională a mișcării semințelor fără restricții este esențială pentru asigurarea securității alimentare.

În acest moment nu există nici o țară în lume care să poată să aprovizioneze pe deplin fermierii cu semințe numai din propria gospodărie. Companiile de semințe produc și testează semințe în diferite țări din întreaga lume ca o modalitate de a reduce riscul culturilor nereușite și de multe ori din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Astfel, găsind locații optime pentru producția de semințe, un calendar al recoltărilor optime și expertize localizate, sectorul de semințe poate să asigure furnizarea constantă de semințe pentru fermierii de pretutindeni.

Prin urmare, închiderea granițelor sau chiar încetinirea mișcării transfrontaliere ar putea crea o problemă semnificativă pentru lanțurile de aprovizionare cu semințe. Martie și aprilie sunt cele mai critice luni pentru semănatul culturilor de primăvară (porumb, floarea soarelui, soia, canola, grâu, orz de primăvară, și legume pentru câmp deschis etc.) în emisfera nordică și culturile de toamnă în emisfera sudică.

Dacă fermierii nu profită de această oportunitate, iar semințele nu sunt semănate în câmp la timp, rezultatul final ar fi deficiențe grave de hrană și furaje în a doua parte a anului. Aceasta este o situație pe care nu ne-o putem permite în aceste vremuri de instabilitate.

Federația Internațională a Semințelor (ISF) solicită guvernelor să faciliteze gestionarea internațională a semințelor și să nu impună măsuri restrictive. Companiile de semințe vor lua toate măsurile necesare pentru a garanta sănătatea și siguranța angajaților care sunt implicați în expedierea semințelor.

Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA), Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și Institutul Federal de Evaluare a Riscurilor (BfR), în prezent nu există dovezi că alimentele, inclusiv semințele, sunt o sursă probabilă sau o cale de transmitere a virusului. Transmiterea acestei viroze pe diferite suprafețe este posibilă totuși prin peliculă microbiană sau secreție organică. Totuși, acest lucru este posibil numai pe o perioadă scurtă după contaminare, din cauza stabilității relativ scăzute a virusului în tangența cu mediu.

Pe scurt, din cauza durabilității scăzute a coronavirusului pe suprafețe, există un risc foarte scăzut de răspândire prin produsele sau ambalajele care sunt trasportate  o perioadă mai lungă la temperaturi ambientale. Se consideră că acest virus se răspândește de la o persoană la alta în principal prin vapori respiratorii emanați de oameni, prin tuse și salivă.

Sectorul semințelor solicită sprijinul autorităților publice în asigurarea circulației semințelor în această perioadă de criză. Rămânem dedicați viziunii noastre despre o lume în care semințele de cea mai bună calitate sunt accesibile tuturor, susținând securitatea alimentară și agricultura durabilă.

Michael Keller

Secretar General

 

 

(EN)

Movement of seed under the COVID-19 crisis

The world faces a serious health crisis with “SARS-CoV-2” and the disease it causes “coronavirus disease 2019” (COVID-19), now declared by the World Health Organization as a pandemic. ISF joins the global community in supporting measures to prevent further spread of the virus.
ISF also believes that the world’s long-term stability rests on several pillars, one of which is food security.
Seed is the starting point of the food system. Farmers everywhere depend on access to quality seed in order to grow healthy crops. Seed is a globally traded agricultural product, with international seed trade having increased tenfold during the past 15-20 years. Therefore, unrestricted international movement of seed is critical to ensure food security.

Today there is no country that could fully supply farmers with seed of their choice solely from their own production. Seed companies produce and trial seed in different countries all over the world as a way to mitigate the risk of crop failures due to adverse weather conditions. By finding optimal locations for seed production, timing of harvest, and localized expertise, the seed sector ensures the steady supply of seed for farmers everywhere.

Therefore, closing borders or even slowing down the transboundary movement of seeds could create a significant problem in the seed supply chain. March and April are the most critical months for the sowing of spring crops (maize, sunflower, soybean, canola, spring wheat and barley, open field vegetables, etc) in the northern hemisphere and autumn crops in the southern hemisphere.

If farmers miss this window because seed is not delivered to the fields in time, the result would be serious food and feed shortages in the second part of the year. This is a situation that we cannot afford in these already volatile times.

ISF asks governments to facilitate the international movement of seed and not to impose restrictive measures. Seed companies will take all necessary measures to guarantee the health and safety of workers who are involved in the shipment of seed.

According to the European Food Safety Authority (EFSA), Center for Disease Control and Prevention (CDC), and the Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), there is currently no evidence that food including seed is a likely source or route of transmission of the virus. Transmission via surfaces which have recently been contaminated with the virus is, nonetheless, possible through smear infections. However, this is only likely to occur during a short period after contamination, due to the relatively low stability of coronaviruses in the environment.

In short, because of poor survival of coronaviruses on surfaces, there is likely very low risk of spread from products or packaging that are shipped over a period of days or weeks at ambient temperatures. Coronaviruses are mainly thought to be spread from person to person – mainly via respiratory droplets that people sneeze, cough, or exhale.

The seed sector seeks the support of public authorities in ensuring seed movement during this time of crisis. We remain committed to our vision of a world where the best quality seed is accessible to all, supporting food security and sustainable agriculture.

Michael Keller
Secretary General